epson

Koble skriveren til nettverket

Dette avsnittet forklarer hvordan du angir skrivernavn, TCP/IP, DNS-server og proxy-server, som er påkrevd for nettverkstilkobling.
Hvis skriveren din ikke har LCD-panel, tilpass innstillingene med knappene på kontrollpanelet. For detaljer, se Koble skriveren til et trådløst nettverk.

Bekreft eller endre skrivernavnet og IP-adressen

Slå på skriveren.
Merk:
Ikke slå av skriveren eller trekk ut kontakten mens du velger innstillinger i kontrollpanelet.
Innstilling av nettverk mens du åpner minnekortet kan avbryte åpningen.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg General Network Setup (Generelt nettverksoppsett).
Bekreft skrivernavnet.
Skrivernavnet brukes til å få tilgang til eller identifisere skriveren i nettverket.
Merk:
Standardinnstillingen er "EPSONXXXXXX" (X: de seks siste sifrene i MAC-adressen). For å endre skrivernavn, tast inn teksten på nytt.
Angi innstillinger for TCP/IP-adresse.
Vanligvis vil bredbåndsruteren eller tilgangspunktet automatisk tildele en IP-adresse til skriveren. Vil du bruke dette alternativet, velger du Auto.
Merk:
For å tildele en unik IP-adresse til skriveren, velg Håndbok, og skriv inn IP-adressen, nettverksmaske og standard gateway.
Still inn DNS-serveren.
Vanligvis vil bredbåndsruteren eller tilgangspunktet automatisk tildele en adresse til DNS-serveren til skriveren. Vil du bruke dette alternativet, velger du Auto.
Merk:
For å spesifisere adressen til DNS-serveren, velg Håndbok, og tast inn adressene til primær DNS-server og sekundær DNS-server.
Stille inn adressen til proxy-serveren.
Velg Do Not Use (Ikke bruk).
Merk:
For å bruke proxy-serveren, velg Use (Bruk), og tast inn adresse og port til proxy-serveren.

Koble skriveren til et trådløst nettverk

Dette avsnittet beskriver hvordan du installerer trådløs sikkerhet og kobler til tilgangspunktet.
Skriveren støtter metodene nedenfor for hvordan du foretar trådløse innstillinger.
Manuelt oppsett ved hjelp av kontrollpanelet
Automatisk installasjon med Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Hvis tilgangspunktet støtter standarden for Wi-Fi Protected Setup, kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.
Automatisk oppsett med SecureEasySetup (SES)
Hvis tilgangspunktet støtter SecureEasySetup (SES), kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.
Windows Connect Now (WCN) med en USB-minnedrive
Med WCN (Windows Connect Now) kan du angi den trådløse sikkerheten automatisk ved hjelp av en USB Flash-enhet i Windows Vista eller Windows XP med Service Pack 2 (Servicepakke 2) (SP2).
Merk:
Når du bruker WLAN, skal du velge sikkerhetsinnstillinger som WEP eller WPA. På et ubeskyttet nettverk kan dataene dine være sårbare for tredjeparters overvåking osv.
Ikke slå av skriveren eller trekk ut kontakten mens du velger innstillinger i kontrollpanelet. Dette kan forårsake funksjonsfeil.
Ikke endre nettverksinnstillinger mens du åpner minnekortet.
Når WLAN er innstilt på Enable (Aktiver), kan ikke skriveren brukes på en kablet LAN.

Manuelt trådløst oppsett ved hjelp av kontrollpanelet

Følg fremgangsmåten nedenfor for å bekrefte endringer av sikkerhetsinnstillingene.
Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg Wireless LAN Setup (Trådløst LAN-oppsett), og velg deretter Yes (Ja).
Velg Enable (Aktiver).
Velg Manual Wireless LAN Setup (Manuelt trådløst LAN-oppsett), og trykk deretter OK.
Hvis det vises en advarsel på skjermen, leser du meldingen, og velger deretter Yes (Ja).
Velg Infrastructure Mode (Infrastrukturmodus).
Merk:
For å bruke skriveren i Ad hoc-modus, se Ad hoc-modus.
Velg Search SSID (Søk etter SSID).
Merk:
Vil du skrive inn SSID-en manuelt, velger du Enter SSID (Angi SSID), og skriver inn SSID-en.
Velg SSID (nettverksnavn) som du vil koble deg til.
Merk:
Hvis ingen SSID kommer opp, undersøk om tilgangspunktet er tilgjengelig for kommunikasjon.
Hvis SSID er skjult av sikkerhetsgrunner, trykk på Back (Tilbake)-knappen for å returnere til forrige trinn, og skriv inn SSID manuelt.
Velg riktig sikkerhetsmetode, enten WEP eller WPA.
Skriv inn WEP-nøkkel eller WPA-passord.
Hvis WEP-64bit (40bit) eller WEP-128bit (104bit) velges:
Velg Alphanumeric (Alfanumerisk) når WEP-nøkkelen er på 5 eller 13 tegn.
Velg Hexadecimal (Heksadesimal) når WEP-nøkkelen er på 10 eller 26 tegn.
Skriv inn WEP-nøkkelen og trykk OK.
Hvis WPA-PSK (TKIP) eller WPA-PSK (AES) velges:
Skriv inn WPA-passorduttrykket og trykk OK.

Automatisk oppsett av WPS trådløst

Hvis tilgangspunktet støtter standarden for Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan sikkerhetsinnstillingene foretas automatisk.
Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg Wireless LAN Setup (Trådløst LAN-oppsett), og velg deretter Yes (Ja).
Velg Enable (Aktiver).
Velg WPS Wireless LAN Setup (WPS trådl. nettverksoppsett).
Skriveren er tilpasset trykknapp-metoden og PIN-kodemetoden. Prosedyren varierer mellom metodene.
Merk:
Det kan ta litt tid før automatisk oppsett av WPS trådløst er fullført. Vent til meldingen om fullført oppsett vises.
Vil du vite mer om tilgangspunkt, WPS-funksjon eller feilsøking, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet.

Oppsett for trykknapp-modus

Velg Push Button Mode (Trykknapp-modus), og trykk deretter OK.
Hvis det vises en advarsel på skjermen, leser du meldingen, og velger deretter Yes (Ja).
Trykk på tilgangspunktets WPS-knapp (eller tilsvarende knapp) for å angi WPS, og trykk deretter OK.
Merk:
Vil du vite hvor du finner WPS-knappen, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Husk at i noen tilfeller vil dette være en programvareinnstilling for ruteren, og ikke en fysisk knapp.
Trykk OK når det vises en melding om fullført oppsett på skjermen.

Oppsett for PIN-kodemodus

Merk:
Registreringsmetoden for PIN-kode varierer avhengig av tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
Velg PIN Code Mode (PIN-kodemodus).
Hvis det vises en advarsel på skjermen, leser du meldingen, og velger deretter Yes (Ja).
Registrer vist PIN-kode på tilgangspunktet innen to minutter, og trykk deretter OK.
Trykk OK når det vises en melding om fullført oppsett på skjermen.

Automatisk oppsett av SES trådløst

Hvis tilgangspunktet støtter funksjonen SecureEasySetup (SES), kan sikkerheten angis automatisk.
Bekreft at tilgangspunktet er slått på og kommunikasjon er tilgjengelig.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg Wireless LAN Setup (Trådløst LAN-oppsett) og velg deretter Yes (Ja).
Velg Enable (Aktiver).
Velg SES Wireless LAN Setup (SES trådløst LAN-oppsett), og trykk deretter OK.
Hvis det vises en advarsel på skjermen, leser du meldingen, og velger deretter Yes (Ja).
Trykk og hold nede tilgangspunktets SES-knapp (eller tilsvarende knapp) til SES-lyset blinker, og trykk deretter OK.
Merk:
Det er ikke sikkert at det finnes en spesifikk SES-knapp, for dette avhenger av tilgangspunktet (den trådløse ruteren). Vil du vite mer om SES-knappen, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet (den trådløse ruteren).
Hvis en fullført-melding kommer opp, velg OK for å fullføre innstillingen.
Merk:
Det kan ta litt tid før automatisk oppsett av SES trådløst er fullført. Vent til meldingen om fullført oppsett vises.
Vil du vite mer om SES-funksjonen eller feilsøking, kan du se i Brukerhåndboken for tilgangspunktet.

Bekrefte nettverksforbindelse

Når innstillingene er fullført, bekreft at skriveren er tilkoblet nettverket.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg Confirm Network Settings (Bekreft nettverksinnstillinger).
Bekreft tilkoblingsstatus. Hvis du vil skrive ut et statusark, trykk på Start.