epson

Skrivardrivrutin och statusövervakare

Med hjälp av skrivardrivrutinen kan du välja mellan ett antal inställningar för att få bästa utskriftsresultat. Statusövervakaren och skrivarverktygen gör att du kan kontrollera skrivaren och hålla den i gott skick.
Anmärkning för användare av Windows:
Din skrivardrivrutin hittar och installerar automatiskt den senaste versionen av skrivardrivrutinen från Epsons webbplats. Klicka på knappen Driver Update (Uppdatera drivrutin) i fönstret Maintenance (Underhåll) i skrivardrivrutinen, och följ sedan anvisningarna på skärmen. Om knappen inte visas i fönstret Maintenance (Underhåll), peka på All Programs (Alla program) eller Programs (Program) på Windows-startmenyn, och leta i Epson-mappen.
Om du vill ändra språk i drivrutinen väljer du önskat språk under Language (Språk) i fönstret Maintenance (Underhåll) i skrivardrivrutinen. Funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på var du befinner dig.

Öppna skrivardrivrutinen för Windows

Du kan öppna skrivardrivrutinen från de flesta Windows-program, via Start-menyn i Windows eller taskbar (aktivitetsfält).
Om du vill göra inställningar som endast ska gälla för det program du använder öppnar du skrivardrivrutinen från programmet.
Om du vill göra inställningar som ska gälla för alla Windows-program öppnar du skrivardrivrutinen från Start-menyn eller taskbar (aktivitetsfält).
Se följande avsnitt för att komma åt skrivardrivrutinen.
Anmärkning:
Skärmdumparna av fönstren i skrivardrivrutinen i den här Användarhandbok är från Windows Vista.

Från Windows-program

Klicka på Print (Skriv ut) eller Print Setup (Utskriftsformat) på menyn File (Arkiv).
I fönstret som visas, klicka på Printer (Skrivare), Setup (Installera), Options (Alternativ), Preferences (Inställningar) eller Properties (Egenskaper). (Beroende på programmet kanske du måste klicka på flera av dessa knappar.)

Från Start-menyn

Windows 7:
Klicka på startknappen och välj Devices and Printers (Enheter och skrivare). Högerklicka sedan på skrivaren och välj Printing preferences (Utskriftsinställningar).
Windows Vista:
Klicka på startknappen, välj Control Panel (Kontrollpanelen) och välj Printer (Skrivare) i kategorin Hardware and Sound (Maskinvara och ljud). Markera skrivaren och klicka på Select printing preferences (Välj utskriftsinställningar).
Windows XP:
Klicka på Start, Control Panel (Kontrollpanelen), och klicka sedan på Printers and Other Hardware (Skrivare och annan maskinvara), och sedan på Printers and Faxes (Skrivare och fax). Markera skrivaren och klicka på Printing Preferences (Utskriftsinställningar) på menyn File (Arkiv).

Från genvägen i taskbar (aktivitetsfält)

Högerklicka på skrivarikonen i taskbar (aktivitetsfält) och välj Printer Settings (Skrivarinställningar).
För att lägga till en genvägsikon på Windows taskbar (aktivitetsfält) måste du först öppna skrivardrivrutinen via Start-menyn så som beskrivs ovan. Klicka sedan på fliken Maintenance (Underhåll), knappen Speed & Progress (Hastighet och framsteg) och slutligen på knappen Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar). I fönstret Monitoring Preferences (Övervakningsinställningar), markera kryssrutan Select Shortcut Icon (Välj ikon för genväg).

Hämta information via hjälpen online

Du kan öppna onlinehjälpen för alternativ i skrivardrivrutinen från programmet eller Start-menyn i Windows.
Försök med någon av följande procedurer i skrivardrivrutinens fönster.
Högerklicka på alternativet och klicka sedan på Help (Hjälp).
Klicka på knappen överst till höger i fönstret och klicka sedan på alternativet (endast Windows XP).

Öppna skrivardrivrutinen för Mac OS X

I tabellen nedan beskrivs hur du öppnar dialogrutorna i skrivardrivrutinen.
Dialogruta
Öppna den så här
Page Setup (Utskriftsformat)
Klicka på Page Setup (Utskriftsformat) på menyn File (Arkiv) i programmet.
Anmärkning för Mac OS X 10.5 och senare:
Menyalternativet Page Setup (Utskriftsformat) kanske inte visas i menyn File (Arkiv) beroende på vilket program du använder.
Print (Skriv ut)
Klicka på Print (Skriv ut) i menyn File (Arkiv) i programmet.
Epson Printer Utility 4
Dubbelklicka på Macintosh HD, mappen Applications (Program) och sedan på ikonen Epson Printer Utility 4 i mappen Epson Software. Välj skrivaren i skrivarlistan som visas när du klickar på knappen Printer List (Skrivarlista).

Skaffa information via direkthjälpen

Klicka på knappen Help (Hjälp) i dialogrutan Print (Skriv ut).