epson

Ansluta skrivaren till nätverket

Det här avsnittet beskriver hur du ger skrivaren ett namn och gör de inställningar för TCP/IP, DNS-server och proxyserver som krävs för nätverksanslutning.
Om skrivaren inte har en LCD-panel gör du inställningarna med knapparna på kontrollpanelen. Se Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk för mer information.

Bekräfta eller ändra skrivarens namn och IP-adress

Starta skrivaren.
Anmärkning:
Dra inte ur elsladden och stäng inte av strömmen till skrivaren när du matar in inställningar på kontrollpanelen.
Om nätverket ställs in vid läsning från minneskort kan förbindelsen till kortet brytas.
Starta läget Setup (Inst.).
Välj Network Settings (Nätverksinst.).
Välj General Network Setup (Allmän nätverksinst.).
Bekräfta namnet på skrivaren.
Skrivarnamnet används för åtkomst till och identifiering av skrivaren på nätverket.
Anmärkning:
Standardnamnet är EPSONXXXXXX (X: De sista 6 siffrorna i MAC-adressen). Skriv över texten om du vill byta namn på skrivaren.
Gör inställningar för TCP/IP-adress.
Normalt brukar bredbandsroutern eller åtkomstpunkten automatiskt tilldela en IP-adress till skrivaren. Om du vill använda detta alternativ väljer du Auto.
Anmärkning:
Om du vill ge skrivaren en unik IP-adress väljer du Manual (Manuell) och anger IP Address (IP-adress), Subnet Mask (Nätmask) och Default Gateway (Standard-gateway).
Ange DNS-server.
Normalt brukar bredbandsroutern eller åtkomstpunkten automatiskt tilldela en DNS-serveradress till skrivaren. Om du vill använda detta alternativ väljer du Auto.
Anmärkning:
Om du vill ange adressen till DNS-servern manuellt väljer du Manual (Manuell) och anger adress för Primary DNS Server (Primär DNS-server) och Secondary DNS Server (Sekundär DNS-server).
Ange adressen till proxyservern.
Välj Do Not Use (Använd ej).
Anmärkning:
Om du vill använda proxyservern väljer du Use (Använd) och anger proxyserverns adress och port.

Ansluta skrivaren till ett trådlöst nätverk

Det här avsnittet beskriver hur du ställer in säkerhet för trådlöst nätverk och ansluter till en åtkomstpunkt.
Följande inmatningsmetoder för inställningar för trådlöst nätverk stöds av skrivaren.
Manuell inställning med kontrollpanelen
Automatisk inställning med Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Om åtkomstpunkten stöder standarden Wi-Fi Protected Setup (WPS) kan säkerhetsinställningarna hanteras automatiskt.
Automatisk inställning med SecureEasySetup (SES)
Om åtkomstpunkten stöder SecureEasySetup (SES), kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Windows Connect Now (WCN) med en usb-minnesenhet
Med WCN (Windows Connect Now) kan du konfigurera säkerhetsinställningar för trådlöst nätverk automatiskt via en usb-flashenhet i Windows Vista eller Windows XP med Service Pack 2 (SP2).
Anmärkning:
Om du använder trådlöst LAN bör du ange någon av säkerhetstyperna WEP och WPA. Information som sänds över oskyddade trådlösa nätverk kan kommas åt och avlyssnas av obehöriga.
Dra inte ur elsladden och stäng inte av strömmen till skrivaren när du konfigurerar inställningar med kontrollpanelen. Driftfel kan uppstå.
Ändra inte nätverksinställningar under pågående åtkomst till minneskort.
När WLAN (trådlöst LAN) är inställt på Enable (Aktiv.), kan skrivaren inte användas på ett trådbundet nätverk.

Manuell trådlös inställning med kontrollpanelen

Följ anvisningarna nedan för att bekräfta eller ändra säkerhetsinställningarna.
Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Starta läget Setup (Inst.).
Välj Network Settings (Nätverksinst.).
Välj Wireless LAN Setup (Trådlösa LAN-inst.) och välj Yes (Ja).
Välj Enable (Aktiv.).
Välj Manual Wireless LAN Setup (Manuell trådlös LAN-inst.) och tryck på OK.
Om en skärm med ett varningsmeddelande visas kontrollerar du detta och väljer Yes (Ja).
Välj Infrastructure Mode (Infrastrukturläge).
Anmärkning:
Se Ad Hoc-läge om du vill använda skrivaren i ad hoc-läge.
Välj Search SSID (Sök SSID).
Anmärkning:
Om du vill ange SSID manuellt väljer du Enter SSID (Skriv SSID) och anger SSID.
Välj det SSID (nätverksnamn) som du vill ansluta till.
Anmärkning:
Om inget SSID visas kontrollerar du om åtkomstpunkten är redo för att kommunicera.
Om SSID är dolt av säkerhetsskäl trycker du på knappen Back (Bakåt) för att återgå till föregående steg och ange SSID manuellt.
Välj tillämplig säkerhetsmetod, WEP eller WPA.
Ange WEP-nyckel eller WPA-lösenord.
Om WEP-64bit (40bit) (WEP-64-bitars (40bitar)) eller WEP-128bit (104bit) (WEP-128-bitars (104bitar)) är markerat:
Välj Alphanumeric (Alfanumerisk) när WEP-nyckeln är 5 eller 13 tecken lång.
Välj Hexadecimal (Hexadecimalt) när WEP-nyckeln är 10 eller 26 tecken lång.
Skriv in WEP-nyckeln och tryck på OK.
Om WPA-PSK (TKIP) eller WPA-PSK (AES) är markerat:
Skriv in WPA-lösen och tryck på OK.

WPS trådlös automatisk inställning

Om åtkomstpunkten stöder standarden Wi-Fi Protected Setup (WPS), kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Starta läget Setup (Inst.).
Välj Network Settings (Nätverksinst.).
Välj Wireless LAN Setup (Trådlösa LAN-inst.) och välj Yes (Ja).
Välj Enable (Aktiv.).
Välj WPS Wireless LAN Setup (WPS trådlösa LAN-inst.).
Skrivaren stöder både tryckknappsmetoden och PIN-kodsmetoden. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan metoderna.
Anmärkning:
WPS trådlösa automatiska inställning kan ta en stund att genomföra. Vänta tills ett meddelande visas om att inställningarna är slutförda.
Information om åtkomstpunktens WPS-funktion samt felsökningstips hittar du i användarhandboken för åtkomstpunkten.

Installationsmetod för tryckknappsläge

Välj Push Button Mode (Tryckknappsläge) och tryck på OK.
Om en skärm med ett varningsmeddelande visas kontrollerar du detta och väljer Yes (Ja).
Tryck på WPS-knappen (eller motsvarande knapp) på åtkomstpunkten för att ställa in WPS och tryck sedan på OK.
Anmärkning:
WPS-knappens placering anges i användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern). Observera att inställningen i vissa fall måste göras i routerns programvara snarare än genom att trycka på en fysisk knapp.
Välj OK när ett meddelande om att inställningarna har slutförts visas.

Installationsmetod för PIN-kodsläge

Anmärkning:
Metoden för att registrera PIN-kod varierar mellan olika åtkomstpunkter (trådlösa routrar). Se användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern).
Välj PIN Code Mode (PIN-kodsläge).
Om en skärm med ett varningsmeddelande visas kontrollerar du detta och väljer Yes (Ja).
Registrera den PIN-kod som visas på åtkomstpunkten inom två minuter och tryck sedan på OK.
Välj OK när ett meddelande om att inställningarna har slutförts visas.

SES trådlös automatisk inställning

Om åtkomstpunkten stöder funktionen SecureEasySetup (SES) kan säkerhetsinställningarna konfigureras automatiskt.
Kontrollera att åtkomstpunkten är påslagen och redo att kommunicera.
Starta läget Setup (Inst.).
Välj Network Settings (Nätverksinst.).
Välj Wireless LAN Setup (Trådlösa LAN-inst.) och välj Yes (Ja).
Välj Enable (Aktiv.).
Välj SES Wireless LAN Setup (SES trådlösa LAN-inst.) och tryck på OK.
Om en skärm med ett varningsmeddelande visas kontrollerar du detta och väljer Yes (Ja).
Håll SES-knappen (eller motsvarande knapp) på åtkomstpunkten nedtryckt tills SES-lampan börjar blinka och tryck sedan på OK.
Anmärkning:
Åtkomstpunkten (den trådlösa routern) kanske saknar en särskild SES-knapp. Mer information om eventuell SES-knapp hittar du i användarhandboken för åtkomstpunkten (den trådlösa routern).
Om det visas ett meddelande om att inställningarna slutförts, väljer du OK.
Anmärkning:
SES trådlösa automatiska inställning kan ta en stund att genomföra. Vänta tills ett meddelande visas om att inställningarna är slutförda.
Information om åtkomstpunktens SES-funktion samt felsökningstips hittar du i användarhandboken för åtkomstpunkten.

Kontrollera nätverksanslutningen

Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till nätverket när inställningarna är slutförda.
Starta läget Setup (Inst.).
Välj Network Settings (Nätverksinst.).
Välj Confirm Network Settings (Bekräfta nätverksinst.).
Kontrollera anslutningens status. Tryck på Start om du vill skriva ut en statussida.