epson

Konfigurere nettverksutskrift

Bruke EpsonNet Print (for Windows)

EpsonNet Print er et verktøy som gir node-til-node-utskrift til Epson-enheter på TCP/IP-nettverket. Med EpsonNet Print kan du finne en enhet i det samme segmentet eller bak en ruter. EpsonNet Print bruker automatisk skriverens IP-adresse hvis den endres av serverens eller ruterens DHCP-funksjon.
EPSON Network Utility er et program som inneholder hjelpefunksjoner for skriverdriveren på nettverket.
Merk:
Hvis du tildeler en skriverport til skriveren med EpsonNet Print i et DHCP-miljø, kan du angi innstilling for IP-adresse som Auto fordi datamaskinen kan identifisere skriveren.
EpsonNet Print eller EPSON Network Utility installeres automatisk når nettverket konfigureres med EpsonNet EasyInstall.

Installere nettverksverktøyet

Merk:
Vil du installere på Windows XP/2000 eller Mac OS X, må du logge på som administrator.
Sørg for at skriveren er påslått.
Sett inn CD-platen med programvare i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.
For Mac OS X, dobbeltklikk på Mac OS X-ikonet.
Velg Single Install (Enkeltstående installering).
Merk:
Hvis installeringsskjermbildet ikke vises automatisk i Windows, dobbeltklikker du CD-ROM-ikonet i Computer (Datamaskin) (eller My Computer (Min datamaskin)).
Velg EpsonNet Print eller EPSON Network Utility, og klikk deretter OK.
Følg instruksjonene på skjermen.

Legge til en skriverport

Følg trinnene nedenfor for å legge til en port med Add Printer Wizard (Veiviseren for skriverinstallasjon).
Merk:
Kontroller at datamaskinen er tilkoblet nettverket og at TCP/IP er korrekt innstilt.
En gyldig IP-adresse må tildeles nettverksgrensesnittet.

Legge til en port for en enhet tildelt med dynamisk IP-adresse

For Windows Vista: Klikk Start, Control Panel (Kontrollpanel) og deretter Printer (Skriver). Klikk Add a printer (Legg til skriver) for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriver).
For Windows XP: Klikk Start og deretter Printers and Faxes (Skrivere og telefakser). Under Printer Tasks (Skriveroppgaver), klikk Add a printer (Legg til en skriver) for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriverinstallasjon). Klikk Next (Neste).
For Windows 2000: Klikk Start, og velg Settings (Innstillinger) og deretter Printers (Skrivere). Dobbeltklikk Add Printer (Legg til skriver) i mappen Printers (Skrivere) for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriver). Klikk Next (Neste).
For Windows Vista: Klikk Add a local printer (Legg til en lokal skriver). Velg alternativknappen Create a new port (Opprett ny port), og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
For Windows XP: Klikk Local printer attached to this computer (Lokal skriver tilkoblet datamaskinen), fjern merket for Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk), og klikk deretter Next (Neste). Velg Create a new port (Opprett ny port)-radioknappen, og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
Merk:
Hvis følgende skjerm kommer opp, klikk på Unblock (Fjern blokkering)-knappen, og klikk deretter på Search Again (Nytt søk)-knappen for å søke i enhetene.
For Windows 2000: Klikk Local printer (Lokal skriver), fjern merket for Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk), og klikk deretter Next (Neste). Velg alternativknappen Create a new port (Opprett ny port), og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
Velg target device (målenhet), og klikk deretter Next (Neste).
Merk:
Hvis målenheten ikke er på listen, klikk på Search Again (Nytt søk)-knappen for å søke etter enhetene med nye parameter.
Hver kolonne kan sorteres i stigende eller nedadgående rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Innstillingen Manual (Manuelt) vises imidlertid alltid øverst på listen, uansett sortering.
Hvis du vil søke etter enheter i andre segmenter, klikker du N/W Settings (Nettverksinnstillinger). Merk av for Specific Network Segments (Spesifikke nettverkssegmenter), og skriv inn nettverksadressen og nettverksmasken til nettverkssegmentet for søket. Klikk deretter på Add (Legg til)-knappen. Du kan også spesifisere Time Before Declaring Communication Error (Tid før varsling av kommunikasjonsfeil).
Bekreft informasjonen om porten til enheten du vil konfigurere, og klikk deretter Finish (Fullfør).
Elementer
Forklaring
Porttype
Følgende elementer er opplistet i rullegardinmenyen, og du kan velge porttypen du trenger.
IP Address (Auto) (IP-adresse (Auto)): Konfigurer porten automatisk. Hvis enhetens IP-adresse har blitt tilegnet automatisk og datamaskinen og enheten er i samme segment, kan du velge denne porttypen.
IP Address (Manual) (IP-adresse (Manuelt)): Bruk enhetens IP-adresse til portnavn.
HostName (DNS) (Vertsnavn (DNS)): Bruk enhetens vertsnavn som er registrert i DNS-serveren, til portnavn.
MS Network: Bruk NetBIOS-navnet som er registrert i enheten, til portnavn.
Portinformasjon
Følgende elementer vises:
- Portnavn (automatisk tildelt i henhold til valgt porttype). - Skrivermodell - Vertsnavn eller IP-adresse (automatisk tildelt i henhold til valgt porttype) - Protokoll
Avslutt-knapp
Registrer portinformasjonen i systemet, og lukk Add EpsonNet Print Port Wizard (Veiviser for installering av EpsonNet Print Port).
Tilbake-knapp
Gå tilbake til listen over enheter.
Avlys-knapp
Lukk Add EpsonNet Print Port Wizard (Veiviser for installering av EpsonNet Print Port).
Den nye skriverporten opprettes på datamaskinen. For å installere skriverdriveren, se Få tilgang til skriveren fra en annen datamaskin.

Legge til en port for en enhet tildelt med statisk IP-adresse

For Windows Vista: Klikk Start, Control Panel (Kontrollpanel) og deretter Printer (Skriver). Klikk Add a printer (Legg til skriver) for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriver).
For Windows XP: Klikk Start og deretter Printers and Faxes (Skrivere og telefakser). Under Printer Tasks (Skriveroppgaver), klikk Add a printer (Legg til en skriver) for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriverinstallasjon). Klikk Next (Neste).
For Windows 2000: Klikk Start, og velg Settings (Innstillinger) og deretter Printers (Skrivere). Dobbeltklikk Add Printer (Legg til skriver) i Skriver-mappen for å starte Add Printer Wizard (Veiviser for skriverinstallasjon). Klikk Next (Neste).
For Windows Vista: Klikk Add a local printer (Legg til en lokal skriver). Velg alternativknappen Create a new port (Opprett ny port), og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
For Windows XP: Klikk Local printer attached to this computer (Lokal skriver tilkoblet datamaskinen), fjern merket for Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk), og klikk deretter Next (Neste). Velg alternativknappen Create a new port (Opprett ny port), og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
For Windows 2000: Klikk Local printer (Lokal skriver), fjern merket for Automatically detect and install my Plug and Play printer (Søk og installer Plug and Play-skriver automatisk), og klikk deretter Next (Neste). Velg Create a new port (Opprett ny port)-radioknappen, og velg deretter EpsonNet Print Port fra listen. Klikk Next (Neste).
Velg Manual Setting (Manuell innstilling) fra listen, og klikk deretter Next (Neste).
Skriv inn enhetens navn, så legges portnavnet til automatisk i redigeringsboksen Port Name (Portnavn). Klikk deretter Next (Neste).
Bekreft informasjonen om porten til enheten du vil konfigurere, og klikk deretter Finish (Fullfør).
Elementer
Forklaring
Portinformasjon
Følgende elementer vises:
- Portnavn - Vertsnavn eller IP-adresse - Protokoll
Avslutt-knapp
Registrer portinformasjonen i systemet, og lukk Add EpsonNet Print Port Wizard (Veiviser for installering av EpsonNet Print Port).
Tilbake-knapp
Gå tilbake til listen over enheter.
Avlys-knapp
Lukk Add EpsonNet Print Port Wizard (Veiviser for installering av EpsonNet Print Port).
Den nye skriverporten opprettes på datamaskinen. For å installere skriverdriveren, se Få tilgang til skriveren fra en annen datamaskin.

Konfigurere skriverporten

Følg trinnene nedenfor for å konfigurere skriverporten. Utskriftshastigheten avhenger av hva du velger.
For Windows Vista: Klikk Start, og velg deretter Control Panel (Kontrollpanel) og Printer (Skriver).
For Windows XP: Klikk Start og deretter Printers and Faxes (Skrivere og telefakser).
For Windows 2000: Klikk Start, og velg Settings (Innstillinger) og deretter Printers (Skrivere).
Høyreklikk på målenheten og klikk deretter Properties (Egenskaper).
Klikk på Ports (Porter)-boksen, og klikk deretter Configure Port (Konfigurer port)-knappen.
Foreta passende innstillinger for ønsket port.
LPR enhanced printing (forbedret LPR-utskrift): Velg alternativknappen LPR Printing (LPR-utskrift), og angi deretter kønavnet (opptil 32 tegn). LPR-forbedret utskrift sender en utskriftsjobb til målnettverksenheten uten å plassere alle utskriftsdataene i utskriftskøen. LPR-forbedret utskrift er raskere enn standard LPR-utskrift.
LPR standard printing (standard LPR-utskrift): Merk av for Confirm file size (Bekreft filstørrelse), og angi kønavnet (opptil 32 tegn). Utskriftsdata plasseres i utskriftskøen av datamaskinen før de sendes til målnettverksenheten.
Merk:
Når størrelsen på utskriftsdataene overstiger 20 MB, anbefaler vi at du bruker forbedret LPR-utskrift.
High-Speed printing (Utskrift i høy hastighet): Velg alternativknappen High-Speed Printing (RAW) (Utskrift i høy hastighet (RAW)). Epsons port for utskrift i høy hastighet sender en utskriftsjobb til målnettverksenheten uten å plassere alle utskriftsdataene i utskriftskøen. Utskrift i høy hastighet er raskere enn de to andre utskriftsmetodene.
Klikk OK.