Auteursrechten en handelsmerken

Auteursrechten
Handelsmerken

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION wijst alle patentaansprakelijkheid af wat betreft het gebruik van de informatie in deze uitgave. Evenmin kan SEIKO EPSON CORPORATION aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit het gebruik van de informatie uit deze uitgave.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen door de koper van dit product of door derden verantwoordelijk worden gesteld voor schade, verlies of onkosten ontstaan als gevolg van: al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen.

SEIKO EPSON CORPORATION noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiende uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of gebruiksgoederen kenbaar als Original EPSON Products of EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON Scan is deels gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Handelsmerken

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk van SEIKO EPSON CORPORATION.
IBM en PS/2 zijn gedeponeerde handelsmerken van International Business Machines Corporation.
Apple, Macintosh, Mac, iMac en Power Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
Adobe, Photoshop, Acrobat en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
PhotoImpression is een gedeponeerd handelsmerk van ArcSoft Incorporated.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Copyright © 2003 SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.