Home
Czyszczenie głowicy drukującej

Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows
Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X
Korzystanie z przycisków drukarki

Jeśli wydruki są wyblakłe lub brakuje na nich punktów, można rozwiązać te problemy, czyszcząc głowicę drukującą, co zapewnia prawidłowe dostarczanie tuszu przez dysze.

Głowicę drukującą można wyczyścić z poziomu komputera za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) lub z poziomu drukarki za pomocą przycisków.


Uwaga:
 • Głowicę drukującą należy czyścić tylko w przypadku obniżenia jakości wydruku, na przykład gdy jest on rozmazany, kolory są nieprawidłowe lub ich brakuje.

 • Aby sprawdzić, czy czyszczenie głowicy drukującej jest konieczne, należy użyć programu narzędziowego Nozzle Check (Test dysz). Pozwala to zaoszczędzić tusz.

 • W przypadku wyświetlenia na ekranie LCD komunikatów dotyczących wyczerpania tuszu lub niskiego poziomu tuszu nie będzie możliwe wyczyszczenie głowicy drukującej. Najpierw należy wymienić odpowiedni pojemnik z tuszem.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głowicy drukującej należy upewnić się, że taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru (pozycja dolna). W przeciwnym wypadku należy przesunąć dźwignię tacy w górę i ponownie ustawić tacę przednią.


Przestroga:
 • Nie należy dotykać przedniej tacy podczas poruszania dźwignią tacy.

 • Nie należy przesuwać dźwigni tacy podczas pracy drukarki.


Uwaga:

Przed przesunięciem dźwigni tacy należy się upewnić, że na tacy nie znajduje się papier ani inne przedmioty oraz że taca nie jest wysunięta.

Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Windows

Aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), należy wykonać poniższe kroki.

Upewnij się, że na ekranie LCD nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru.


Uwaga:

Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na pasku zadań ikonę drukarki, a następnie kliknij polecenie Head Cleaning (Czyszczenie głowicy).

  Jeśli ikona drukarki nie jest widoczna, należy postępować zgodnie z informacjami dotyczącymi dodawania ikony zawartymi w następnej sekcji.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


Przestroga:
 • Nie wolno wyłączać drukarki, gdy na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat Print head cleaning in progress. Please wait. (Trwa czyszczenie głowicy. Czekaj.). Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

 • Podajnika CD/DVD nie należy wkładać przed zakończeniem czyszczenia.


Uwaga:
 • Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na przynajmniej 6 godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

 • Jeśli jakość wydruku wciąż nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
  Patrz Wymiana pojemnika z tuszem

 • Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 • Aby zachować jakość wydruku, zaleca się drukowanie kilku stron co najmniej raz w miesiącu.

Używanie programu Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w systemie Mac OS X

Aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą programu narzędziowego Head Cleaning (Czyszczenie głowicy), należy wykonać poniższe kroki.

Upewnij się, że na ekranie LCD nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru.


Uwaga:

Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Przejdź do programu EPSON Printer Utility.

Kliknij przycisk Head Cleaning (Czyszczenie głowicy) w oknie programu EPSON Printer Utility.

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.


Przestroga:
 • Nie wolno wyłączać drukarki, gdy na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat Print head cleaning in progress. Please wait. (Trwa czyszczenie głowicy. Czekaj.). Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

 • Podajnika CD/DVD nie należy wkładać przed zakończeniem czyszczenia.


Uwaga:
 • Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na przynajmniej 6 godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

 • Jeśli jakość wydruku wciąż nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
  Patrz Wymiana pojemnika z tuszem

 • Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 • Aby zachować jakość wydruku, zaleca się drukowanie kilku stron co najmniej raz w miesiącu.

Korzystanie z przycisków drukarki

Aby wyczyścić głowicę drukującą za pomocą przycisków drukarki, należy wykonać poniższe kroki.

Upewnij się, że na ekranie LCD nie są wyświetlane żadne ostrzeżenia ani komunikaty o błędach, do drukarki nie jest wsunięty podajnik CD/DVD, a taca przednia znajduje się w pozycji podawania papieru.


Uwaga:

Jeśli taca przednia nie znajduje się w pozycji podawania papieru, przesuń dźwignię w górę i ponownie ustaw tacę przednią.

Upewnij się, że do podajnika arkuszy załadowano papier w formacie A4.

Naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja), następnie naciśnij przycisk lub , aby podświetlić opcję Maintenance (Konserwacja), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcjęHead Cleaning (Czyszczenie głowicy), a następnie naciśnij przycisk OK.

Naciśnij przycisk Start (Rozpocznij).

  Drukarka rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej, a na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat Print head cleaning in progress. Please wait. (Trwa czyszczenie głowicy. Czekaj.).


Przestroga:
 • Nie wolno wyłączać drukarki, gdy na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat Print head cleaning in progress. Please wait. (Trwa czyszczenie głowicy. Czekaj.). Może to spowodować uszkodzenie drukarki.

 • Podajnika CD/DVD nie należy wkładać przed zakończeniem czyszczenia.

Po zakończeniu czyszczenia wydrukuj wzór testu dysz, aby upewnić się, że głowica drukująca została wyczyszczona.
Patrz Sprawdzanie dysz głowicy drukującej


Uwaga:
 • Jeśli po cztero- lub pięciokrotnym wyczyszczeniu głowicy drukującej jakość wydruku nie ulega poprawie, należy wyłączyć drukarkę i pozostawić ją na przynajmniej 6 godzin. Następnie należy uruchomić ponownie test dysz oraz, w razie potrzeby, przeprowadzić czyszczenie głowicy.

 • Jeśli jakość wydruku wciąż nie uległa poprawie, może to oznaczać, że przynajmniej jeden z pojemników z tuszem jest stary lub uszkodzony i konieczna jest jego wymiana.
  Patrz Wymiana pojemnika z tuszem

 • Jeśli po wymianie pojemników z tuszem nadal występuje problem z jakością wydruku, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

 • Aby zachować jakość wydruku, zaleca się drukowanie kilku stron co najmniej raz w miesiącu.