Home
Wymiana pojemnika z tuszem

Korzystanie z przycisków
Korzystanie z komputera

Pojemnik z tuszem można wymienić, korzystając z przycisków drukarki lub z poziomu komputera. Instrukcje znajdują się w odpowiedniej sekcji poniżej.

Korzystanie z przycisków

Aby wymienić pojemnik z tuszem przy użyciu przycisków drukarki, należy wykonać poniższe kroki.


Przestroga:

Nie należy wyjmować pojemnika z drukarki, jeśli nowy pojemnik nie jest przygotowany.


Uwaga:

Na ilustracjach przedstawiono wymianę pojemnika z żółtym tuszem, jednak instrukcje są takie same w przypadku wszystkich pojemników.

Upewnij się, że drukarka jest włączona, ale nie drukuje, a następnie otwórz pokrywę drukarki.


Uwaga:

Przed wymianą podajnika z tuszem upewnij się, że podajnik CD/DVD nie jest wsunięty do drukarki.

Upewnij się, że na ekranie LCD wyświetlony jest komunikat informujący o tym, który pojemnik należy wymienić, a następnie naciśnij przycisk OK.


Uwaga:
 • Komunikat nie jest wyświetlany, jeśli w pojemniku pozostał tusz. W takim przypadku naciśnij przycisk [Setup] (Konfiguracja), wybierz opcję Maintenance (Konserwacja) i naciśnij przycisk OK. Następnie wybierz opcję Change Ink Cartridge (Wymień pojemnik z tuszem) i naciśnij przycisk OK. Aby sprawdzić, który pojemnik należy wymienić, patrz Sprawdzanie stanu pojemnika z tuszem.

  Pojemnik z tuszem przesuwa się powoli do pozycji wymiany.


Przestroga:

Nie wolno przesuwać głowicy drukującej ręcznie, gdyż może to spowodować uszkodzenie drukarki. Przesuwając głowicę drukującą, zawsze należy korzystać z przycisku OK.

Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania.


Przestroga:
 • Należy uważać, aby nie złamać zaczepów z boku pojemnika z tuszem podczas wyjmowania go z opakowania.

 • Nie należy dotykać zielonego układu scalonego z boku pojemnika. Może spowodować to uszkodzenie pojemnika z tuszem.

 • Pojemnik z tuszem należy zainstalować bezpośrednio po wyjęciu zużytego pojemnika. Jeśli pojemnik nie zostanie zainstalowany od razu, głowica drukująca może wyschnąć, co uniemożliwi drukowanie.

Odklej żółtą taśmę z dolnej części pojemnika z tuszem.


Przestroga:
 • Żółtą taśmę należy odkleić z pojemnika przed zainstalowaniem go, w przeciwnym przypadku jakość wydruku może zostać obniżona lub drukowanie może być niemożliwe.

 • W przypadku zainstalowania pojemnika z tuszem bez wcześniejszego odklejenia żółtej taśmy należy wyjąć pojemnik, odkleić żółtą taśmę i ponownie zainstalować pojemnik.

 • Nie należy zdejmować przezroczystej osłonki umieszczonej w dolnej części pojemnika, gdyż może stać się on bezużyteczny.

 • Nie należy zdejmować ani rozrywać etykiety na pojemniku, gdyż może to spowodować wyciek tuszu.

Otwórz pokrywę pojemników.

Naciśnij wypustkę w tylnej części pojemnika, który chcesz wymienić. Unieś pojemnik do góry, wyjmij go z drukarki i zutylizuj w odpowiedni sposób. Wykorzystanego pojemnika nie należy rozbierać na części ani ponownie napełniać.


Uwaga:

W razie wystąpienia trudności z wyjęciem pojemnika, należy unieść pojemnik mocniej, aż będzie można go wyjąć.


Przestroga:

Nie należy ponownie napełniać pojemników z tuszem. Użycie produktów firmy innej niż Epson może być przyczyną uszkodzenia, które nie jest objęte gwarancją firmy Epson i w pewnych warunkach może spowodować nieprawidłowe działanie drukarki.

Umieść pojemnik z tuszem w uchwycie pojemników, dnem do dołu. Następnie naciskaj pojemnik, aż znajdzie się on na swoim miejscu.

Po wymianie pojemników zamknij pokrywę pojemników i drukarki.

Naciśnij przycisk OK.

  Głowica drukująca zostanie przesunięta i rozpocznie się napełnianie systemu dostarczania tuszu. Proces ten trwa około dwóch minut. Po zakończeniu napełniania tuszem głowica drukująca powróci do pozycji początkowej, a na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat „Ink cartridge replacement is complete” (Zakończono wymianę pojemnika z tuszem).


Przestroga:
 • Nigdy nie należy wyłączać drukarki przed wyświetleniem komunikatu o ukończeniu. W przeciwnym przypadku głowica może nie zostać całkowicie napełniona.

 • Podajnika CD/DVD nie należy wkładać przed zakończeniem wymiany tuszu.


Uwaga:

Jeśli po przesunięciu głowicy drukującej do pozycji początkowej na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności wymiany pojemnika, może to oznaczać, że pojemnik z tuszem nie został poprawnie zainstalowany. Ponownie naciśnij przycisk konserwacji OK i dociśnij pojemnik, aż znajdzie się on na właściwym miejscu.

Korzystanie z komputera

Z poziomu komputera można monitorować stan pojemnika z tuszem oraz przeglądać wyświetlane na ekranie instrukcje dotyczące wymiany pojemnika o niskim poziomie tuszu lub pojemnika pustego.

Jeśli konieczna jest wymiana pojemnika z tuszem, w oknie programu EPSON Status Monitor należy kliknąć przycisk How to (Jak). Aby wymienić pojemnik, należy postępować według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Więcej informacji na temat wymiany pojemników z tuszem z poziomu komputera zawiera poniższa sekcja.
Patrz sekcja Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3 (dla systemu Windows)
Patrz sekcja Korzystanie z programu EPSON StatusMonitor (dla systemu Mac OS X)