epson

Innstillinger for tilgang til minnekort

Dette avsnittet beskriver hvordan du bruker kontrollpanelet til å endre hvordan datamaskiner på nettverket får tilgang til skriverens minnekortspor.
Merk:
Hvis du har koblet skriveren til datamaskinen med en USB-kabel, kan ikke andre datamaskiner på nettverket få tilgang til skriverens minnekort.
Bekreft at skriveren er påslått.
Merk:
Ikke slå av skriveren eller trekk ut kontakten mens du velger innstillinger i kontrollpanelet. Dette kan forårsake funksjonsfeil.
Innstilling av nettverket mens du åpner minnekortet kan avbryte åpningen.
Gå inn i Setup mode (Installasjonsmodus).
Velg Network Settings (Nettverksinnstill.).
Velg File Sharing Setup (Fildelingsoppsett).
Velg Disable (Deaktiver) eller Enable (Aktiver).
Merk:
Når Enable (Aktiver) er valgt som innstilling for fildeling, kan ikke USB-tilkoblede datamaskiner få tilgang til minnekortet.
Hvis det vises en advarsel på skjermen, leser du meldingen, og velger deretter Yes (Ja).