Auteursrechten en handelsmerken

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Seiko Epson Corporation. De hierin beschreven informatie is alleen bedoeld voor gebruik bij deze Epson-printer. Epson is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie bij andere printers.

Seiko Epson Corporation noch zijn filialen kunnen verantwoordelijk worden gesteld door de koper van dit product of derden voor schade, verlies, kosten of uitgaven die de koper of derden oplopen ten gevolge van al dan niet foutief gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde wijzigingen en herstellingen of (met uitzondering van de V.S.) het zich niet strikt houden aan de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften van Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of problemen voortvloeiend uit het gebruik van andere dan originele onderdelen of verbruiksgoederen kenbaar als Original Epson Products of Epson Approved Products by Seiko Epson.

Seiko Epson Corporation kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit elektromagnetische storingen die plaatsvinden door het gebruik van andere interfacekabels dan kenbaar als Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

Epson® is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON Stylus™ een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden. PRINT Image Matching™ is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Apple® en Macintosh® zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

Een deel van de fotogegevens op de cd-rom met printersoftware is in licentie gegeven door Design Exchange Co., Ltd. Copyright © 2000 Design Exchange Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Algemene kennisgeving: andere productnamen vermeld in deze uitgave dienen uitsluitend als identificatie en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op enige rechten op deze handelsmerken.

Copyright © 2003 Seiko Epson Corporation, Nagano, Japan.