epson

Byta en tom bläckpatron

Du kan byta ut en bläckpatron med hjälp av skrivarens knappar eller datorn. Se motsvarande avsnitt nedan för anvisningar.
Anmärkning:
Öppna inte bläckpatronens förpackning förrän du är redo att installera bläckpatronen i skrivaren. Bläckpatronen är vakuumförpackad för att hålla sig längre vid förvaring.

Använda skrivarknapparna

Denna tabell beskriver lampornas status och de åtgärder du bör vidta.
Lampor
Åtgärd
Införskaffa ny(a) bläckpatron(er).
Byt ut den tomma bläckpatronen.
blinkar,
Följ stegen nedan för att byta bläckpatron med hjälp av bläckknappen  .
Obs!
Ta inte ut patronen från skrivaren förrän du är redo att byta den mot en ny.
Anmärkning:
Bilderna visar byte av bläckpatronen yellow (gul), men anvisningarna är desamma för alla patroner.
Kontrollera att cd/dvd-facket inte sitter i skrivaren och att  strömindikatorn är tänd men inte blinkar.
Öppna skrivarluckan.
Tryck på bläckknappen  . Skrivarhuvudet flyttas till läget för kontroll av bläckpatron och   strömindikatorn börjar blinka. Den bläckpatron som betecknas med symbolen  är antingen tom eller håller på att ta slut.
Anmärkning:
Om en bläckpatron håller på att ta slut kan du använda den tills den är helt tom. För att kontrollera status för respektive bläckpatron, se någon av följande metoder:
Se Använda EPSON Status Monitor 3 (Windows)
Se Använda EPSON StatusMonitor (Mac OS X)
Håll inte bläckknappen   nedtryckt i mer än tre sekunder, annars börjar skrivaren rengöringen av skrivarhuvudet.
Obs!
Flytta inte skrivarhuvudet för hand, eftersom detta kan skada skrivaren. Tryck alltid på bläckknappen   för att flytta det.
Var noga med att inte vidröra delarna inuti skrivaren.
Tryck på bläckknappen  igen.
Om mer än en bläckpatron är tom eller håller på att ta slut flyttas skrivarhuvudet till symbolen  . Det inträffar varje gång du trycker på knappen   tills alla bläckpatroner som är tomma eller håller på att ta slut har angivits.
När alla tomma bläckpatroner eller bläckpatroner som håller på att ta slut har angivits, flyttas skrivarhuvudet till positionen för patronbyte när du trycker på knappen  .
Ta ut den nya bläckpatronen från förpackningen.
Obs!
Var försiktig så att hakarna på bläckpatronens sida inte går sönder när du tar ut den ur förpackningen.
Rör inte vid det gröna chipet på sidan av patronen. Detta kan skada bläckpatronen.
Sätt alltid i en ny bläckpatron direkt efter att du har tagit bort den gamla patronen. Om du inte sätter i en ny patron direkt kan skrivarhuvudet torka och sluta att fungera.
Ta bort den gula tejpen från bläckpatronens undersida.
Obs!
Du måste ta bort den gula tejpen från patronen innan du sätter i den, annars kan utskriftskvaliteten försämras eller också kan du kanske inte skriva ut.
Om du har satt i en bläckpatron utan att ta bort den gula tejpen ska du ta ut patronen ur skrivaren, ta bort den gula tejpen och sätta tillbaka patronen.
Ta inte bort den genomskinliga tätningen från patronens undersida, eftersom patronen då kan bli oanvändbar.
Ta inte bort och dra inte sönder etiketten på patronen, eftersom bläck då kan läcka ut.
Öppna bläckpatronshöljet.
Tryck in fliken bakom den bläckpatron du vill byta. Lyft patronen rakt upp och ut ur skrivaren. Kasta den på rätt sätt.
Obs!
Fyll inte på bläckpatronerna. Andra produkter som inte har tillverkats av Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garanti, och under vissa förhållanden kan dessa få skrivaren att fungera dåligt.
Anmärkning:
Om det är svårt att avlägsna patronen, lyft patronen hårdare tills den lossnar.
Placera bläckpatronen i patronhållaren med undersidan nedåt. Tryck sedan ned bläckpatronen tills ett klick hörs som visar att den är på plats.
Stäng patronluckan och skrivarluckan när du har bytt ut patronerna.
Tryck på bläckknappen  .
Skrivaren flyttar skrivarhuvudet och börjar fylla på systemet för bläckleverans. Det tar ca. en och en halv minut för processen att avslutas. När bläckpåfyllningen avslutats återgår skrivarhuvudet till ursprungsläget. Strömindikatorn   slutar att blinka och förblir på och bläcklampan   släcks.
Obs!
Strömlampan   fortsätter att blinka medan skrivaren fyller på bläck. Stäng aldrig av skrivaren när denna lampa blinkar. Detta kan leda till ofullständig bläckpåfyllning.
Sätt inte i cd/dvd-facket förrän bläckpåfyllningen är färdig.
Anmärkning:
Bläckpatronen kanske har monterats på fel sätt om bläcklampan   blinkar efter det att skrivarhuvudet flyttats till ursprungsläget. Tryck på bläckknappen   igen och tryck ned bläckpatronen tills den klickar på plats.

Med datorns hjälp

Du kan övervaka mängden kvarvarande bläck från datorn och läsa anvisningarna på skärmen hur du byter ut en bläckpatron som är tom eller nästan tom.
Klicka på How to (Hur gör jag?) i fönstret EPSON Status Monitor när du behöver byta en bläckpatron. Byt patron genom att följa anvisningarna på skärmen.
Mer information om hur du använder datorn för att byta bläckpatroner finns i avsnitten nedan.
Se Använda EPSON Status Monitor 3 (Windows)
Se Använda EPSON StatusMonitor (Mac OS X)